Povlačenje tužbe i protivtužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.