Povlačenje tužbe i protivtužbe uz pristanak stranaka - član 202 stav 2 ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.