Povlačenje tužbe i protivtužbe uz pristanak stranaka član 196 stav 2 ZPP





Grb



REPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


OSNOVNI SUD  U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u  sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I    -        TUŽBA JE POVUČENA.