Povlačenje tužbe i odustanak od prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 202. stav 2. i član 465. st. 1. i 2. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIO - varijanta 3


Tužba povučena za glavni dug, a tuženi odustao od prigovora za zateznu kamatu i troškove izvršnog postupka


Tuženi obavezan da plati troškove parničnog postupka.GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: