POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUŽENOG - varijanta 3


POVLAČENJE TUŽBE U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________________, i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće