POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUZENOG - varijanta 3


POVLAČENJE TUŽBE U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ____________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz ____________, i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ___________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće