POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUŽENOG - varijanta 2


DELIMIČNO POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik ____________________________ advokat iz____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće: