POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUZENOG - varijanta 2


DELIMIČNO POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________ advokat iz ____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće: