POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUZENOG - varijanta 1


POVLAČENJE TUŽBE U CELINI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___