POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUŽENOG - varijanta 1


POVLAČENJE TUŽBE U CELINI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu tužioca _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ___________________ advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće: