POVLAČENJE TUŽBE - član 202. stav 2. ZPP

- FIKCIJA PRISTANKA TUZENOG - varijanta 1


POVLAČENJE TUŽBE U CELINI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ____________________ advokat iz ____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće: