Povlačenje tužbe - član 202. stav 1. ZPP i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP

- varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA.