Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIO

- varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.