Povlačenje tužbe - član 202. stav 1. ZPP i troškovi postupka - član 157. stav 1. ZPP

- varijanta 2



Grb



REPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.