Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - varijanta 4


Svaka stranka snosi svoje troškove postupka


Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: