Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - Varijanta 7


Povlačenje tužbe i protivtužbe uz pristanak stranaka - član 202 stav 2 ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE