Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog - član 202. stav 2. ZPP - Varijanta 1


Naknada troškova – čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP


Naknada troškova postupka potrebnih radi vođenja parnice – član 154. ZPP

  • forma parnične radnje povlačenja tužbe - član 202. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)