Povlačenje tužbe i preinačenje tužbe – član 202. stav 2. i  član 201. st. 1. i 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora _______ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.