Povlačenje tužbe, odustanak od prigovora i nedozvoljenost objektivnog preinačenja tužbe u postupku povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave - član 202. stav 2. i član 465. st. 1. i 2, član 199. stav 2. i član 200. stav 1. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. br. ______/__ od ________. godine OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu _______ dinara, na ime dela glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _______ godine do isplate