POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE

- član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP i član 49. stav 4. ZIO


DELIMIČNO POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___