POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE

- član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP i član 49. stav 4. ZIO


DELIMIČNO POVLAČENJE TUŽBE I FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik __________________ advokat iz______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće: