Delimično povlačenje tužbe (član 202 stav 2 ) i fikcija povlačenja tužbe (član 475. stav 1. ZPP), u vezi člana 465 stav 1 ZPP i člana 49. stav 4. ZIO:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ____________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________advokat iz______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od _________ dinara i troškove izvršnog postupka, pa se rešenje o izvršenju ovoga suda Iv. br. ______/__ od ________ godine u tom delu ukida.