Potvrda o ulasku u stan bez naredbe suda 

Član 81. stav 3. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                       _____ Br. ____

Sekretarijat u ______________________

_________________________________

Broj:_______________

__________ 20__ godineP O T V R D A


O ULAŽENJU U STAN I DRUGE PROSTORIJEPOTVRĐUJE SE da je potpisano ovlašćeno službeno lice izvršilo: 


ULAŽENJE u stan u druge prostorije ___________________________, __________________,

                                                             (prezime i ime lica)                     (JMBG)

_______________________________________, ___________________________________

            (naziv organizacije, ustanove)                         (registarski broj pravnog lica)


u ___________________ ulica ______________________ broj ___, opština _____________

dana __________________ u___________ časova, na osnovu člana 81. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a iz razloga ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________i ovom su prilikom PRIVREMENO ODUZETI od _______________________________________

                                                                                     (prezime i ime lica)

_________________________ iz mesta ____________________, ulica _________________ 

                 (JMBG)

broj ____ opština ___________________ sledeći predmeti: ___________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Držalac stana je u smislu člana 81. stav 2. ZKP obavešten o pravu na prigovor i isti nema prigovor - izjavljuje sledeći prigovor: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________