Potvrda o privremeno oduzetim predmetima 

Član 82. ZKPR E P U B L I K A   S R B I J A

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u _____________________

________________________________

Broj:_______________

______________20___ godine.
P O T V R D A


O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMAKojom se potvrđuje da je ovlašćeno službeno lice, na osnovu člana 82. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)*: 


1.         Prilikom preduzimanja radnji u skladu sa članom 225. st. 1. i 2. ZKP __________________

_______________________________________________________________,


2.        Prilikom ulaska i pretresanja stana i drugih prostorija bez naredbe suda u skladu sa članom 81. stav 1. ZKP _________________________________________,


3. Prilikom izvršenja naredbe ________________________ suda __________________ broj ______________ povodom ____________________________________________, od lica ________________________________________________________,  

                           (ime i prezime - naziv pravnog lica)