Posebno rešenje o visini troškova krivičnog postupka 


Član 194. stav 2. ZKP
K. br. _____VIŠI SUD u  ____________, sudija __________________, kao predsednik veća sa zapisničarem ____________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ________________ iz ________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca ____________ Kt. ____/____ od  _____________ godine, doneo je na dan ____________ godine sledeće
R E Š E N J EOBAVEZUJE SE optuženi ________________ iz ________________, da plati troškove krivičnog postupka u korist budžetskih sredstava Višeg suda  _______________, u iznosu od ________________ dinara, a u roku od 15 dana po pravnosnažnosti ovog rešenja i pod pretnjom izvršenja.


Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba veću ovoga suda (član 24. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku - ZKP), a u roku od 3 dana od prijema otpravka ovog rešenja.