Posebno rešenje o dozvoljenosti ispravljana rešenja 


Član 190. stav 1. ZKP
K. ____/______

VIŠI SUD u ______________ predsednik veća-sudija ______________________,  u predmetu osuđenog ________________ iz ___________, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po službenoj dužnosti, dana _____________ godine, doneo je sledeće:
R E Š E N J E


ISPRAVLJA SE rešenje Višeg suda u ___________ Kv. br. ______ od ___________ godine, tako što u izreci i obrazloženju istog, umesto cifre i reči ___ (_______) ima stajati cifra i reč ___ (________) – meseci.


U preostalom delu prednje rešenje ostaje nepromenjeno.