Ponavljanje krivičnog postupka (spajanje kazne) 


Član 405. stav 2. u vezi stava 1. ZKPKv. br. __________U IME NARODA


VIŠI SUD u __________ u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i članova veća sudija: _______________ i ________________, sa sudijskim pripravnikom ______________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ________________  iz ______________, osuđenog zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ)i krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. KZ u vezi člana 33. KZ, odlučujući zahtevu osuđenog za preinačenje pravnosnažnih presuda bez ponavljanja krivičnog postupka na osnovu člana 405. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), po pribavljenom mišljenju Višeg javnog tužioca iz ______________ Kt. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
P R E S U D UPREINAČUJE SE pravnosnažna presuda Višeg suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine, kojom je osuđenom ______________ izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru kod Višeg suda u _____________ od __________ godine do __________ godine, i pravnosnažna presuda Opštinskog sud u __________ K. br. __________ od __________ godine, kojom je osuđenom izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) meseci 


- samo u pogledu odluke o kazni, tako što Viši sud u ________ osuđenom _____________ izriče jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 4 (četiri) meseca u koju kaznu se uračunava i vreme koje je osuđeni do sada proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne.