Paralelizam forme  punomoćja i sporazuma o mesnoj nadležnosti

- čan 65. stav 3. ZPP i 90. ZOO - varijanta 2


Mesna nenadležnost – član 19. st. 3. i 4. ZPP


Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - član 90. ZOO
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___