Paralelizam forme  punomoćja i sporazuma o mesnoj nadležnosti - član 65. stav 3. ZPP

i član 90. ZOO - nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na prvom ročitu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana ____________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        Viši sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.