Paralelizam forme  punomoćja i sporazuma o mesnoj nadležnosti - čan 65. stav 3. ZPP i 90. ZOO - nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnosti - varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na prvom ročitu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana ____________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        Privredni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.