Paralelizam forme  punomoćja i sporazuma o mesnoj nadležnosti - čan 65. stav 3. ZPP i 90. ZOO - Varijanta 2


Mesna nenadležnost – čan 19. st. 3. i 4. ZPP


Paralelizam formi između punomoćja i pravnog posla - član 90. ZOOGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


               

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spor7a ____________ dinara, na prvom ročištu za glavne raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je: