Paralelizam forme  punomoćja i sporazuma o mesnoj nadležnosti - čan 65. stav 3. ZPP i 90. ZOO - Varijanta 1


- Nevažnost sporazuma o mesnoj nadležnostiGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na prvom ročitu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana ____________ godine, doneo je:


REŠENJE