Ovlašćenje advokata da angažuje zamenika - član 89. tačka 3. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE