Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - varijanta 3


Povlačenje tužbe, odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka i otkazivanje ročišta - član 202. stav 2, član 157. stav 1. i član 327. stav 1. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE