Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - varijanta 1


Povlačenje tužbe i otkazivanje ročišta - član 202. stav 1. i član 327. stav 1. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD  U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u  sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE