Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - Varijanta 3


Povlačenje tužbe, odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka i otkazivanje ročišta - član 202. stav 2, član 157. stav 1. i član 327. stav 1. ZPP:



Grb



REPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.