Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - Varijanta 2


Povlačenje tužbe - član 202. stav 2. ZPP i član 465. stav 1. ZPP, a u vezi člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

               

OSNOVNI SUD  U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u  sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE