Otkazivanje ročišta usled povlačenja tužbe  - član 202. i 327. stav 1. ZPP - Varijanta 1


Povlačenje tužbe i otkazivanje ročišta - član 202. stav 1. i član 327. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD  U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u  sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE