Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog povlačenja tužbe - član 202. stav 2. i naknada troškova postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP

- varijanta 5GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________, čiji je privremeni zastupnik __________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA.