Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog prekida parničnog postupka

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana ________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TVRĐUJE SE PREKID POSTUPKA.