Otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP – zbog prekida parničnog postupka

- član 222. tačka 5. ZPP - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE