Osuđujuća presuda - više lica za jedno krivično delo (izreka) 


Član 356. ZKP


K. br. ________


U IME NARODAVIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ____________ i članova veća, sudije __________ i sudija porotnika __________, __________ i __________ sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu optuženih 1)________________, iz _________ čiji je branilac advokat ____________ iz _____________ i 2)________________ iz ___________, čiji je branilac adv. __________________, iz _____________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi člana 33. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca u ___________ Kt. br. ________ od ___________ godine, po dovršenom javnom, glavnom pretresu održanom _____________ godine u prisustvu zamenika Višeg javnog tužioca u ___________ _________________, optuženih i njihovih branilaca i oštećenog ___________________, iz _____________ doneo je i istoga dana javno objavioP R E S U D U


I.         Optuženi ___________________, zvani ___________, JMBG _____________ 

         iz _____________, ulica __________________ broj ____, rođen _____________ godine u ____________ od oca _________ i majke __________ rođene ____________________, Srbin, državljanin _____________, bez zanimanja i stalnog zaposlenja, neoženjen, pismen, završio _____ razreda osnovne škole, vojsku služio u ___________ _________ godine, vodi se pri VE SO ________________, povremeno se bavi fizičkim poslovima i zarađuje ___________, bez imovine, osuđivan: presudom Opštinskog suda u _________ K. br. _______ od ___________ godine, zbog krivičnog dela iz člana 165. stav 1. KZRS, kojom mu je izrečena uslovna osuda _____ meseca zatvora uslovno za jednu godinu, nalazi se u pritvoru kod ovog suda od _____________ godine, ne vodi se postupak za drugo krivično delo i


II. Optuženi _____________________ iz _______________, JMBG ________________

         rođen ___________ godine, u _____________ od oca ___________ i majke ___________ rođene ________________ Srbin, državljanin ____________, bez zanimanja i stalnog zaposlenja, neoženjen, pismen, završio _______ razreda osnovne škole, služenje vojske posle _______ meseca u _______________ prekinuo, vodi se pri VE SO __________, povremeno se bavi fizičkim poslovima za nadnicu i u sezoni zarađuje do ___________ mesečno, osuđivan: 1) rešenjem Opštinskog suda u _________ Km. br. ______ od __________. godine zbog krivičnog dela iz člana 173. stav 1. KZRS, izrečen mu pojačan nadzor od strane roditelja i 2) presudom Opštinskog suda u _________ K. broj _____ od _____________ godine zbog krivičnog dela iz člana 165. stav 1. KZRS, izrečena mu uslovna osuda ______ meseca zatvora uslovno za jednu godinu, nalazi se u pritvoru kod ovoga suda od ___________ godine, ne vodi se postupak za drugo krivično delo,


KRIVI SU


Što su _____________ godine, u _________, oko ______ časova, po prethodnom dogovoru, kao saizvršioci, upotrebom sile prema oštećenom ________________, iz ____________ oduzeli od ovog novac kao pokretnu stvar, u iznosu od ________ dinara, tako što su prateći oštećenog koji se vraćao kući iz kafića ___________ u ___________________ gde su prethodno bili i optuženi i oštećeni, u blizini jednog voćnjaka prišli oštećenom s leđa, te ga je tada optuženi 1)______________ oborio na zemlju i navukao mu jaknu preko  glave, dok mu je optuženi 2)______________ istovremeno pretresao odeću, pronašavši kod oštećenog dve novčanice od po _______ dinara, te su mu tako oduzeli ________ dinara i potom se udaljili, da bi posle izvesnog vremena, u uverenju da oštećeni ima još novca, došli do kuće u kojoj oštećeni stanuje, u _____________ broj ____ kroz vrata koja nisu bila zaključana, ušli u kuću oštećenog, zatim i u sobu gde je oštećeni u alkoholisanom stanju spavao, pa kada se oštećeni probudio kada su optuženi ušli u sobu i upalio svetlo, optuženi 1)___________ je prišao krevetu gde je oštećeni spavao, prebacio mu ćebe preko glave i ugasio svetlo i čvrsto ga držao govoreći mu "daj pare", a za to vreme optuženi 2)__________ tražeći novac po sobi pronašao je ispod jastuka na kome je oštećeni spavao _____ eura i ovaj novac uzeo, te su potom optuženi napustili kuću oštećenog i na taj način od oštećenog oduzeli ______ eura i ______ dinara u nameri da prisvajanjem ovog novca pribave sebi protivpravnu imovinsku korist,


       čime su izvršili krivično delo razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi člana 33.KZ, pa Sud optuženima _________________ i ________________ za ovo krivično delo, na osnovu navedenih zakonskih propisa i člana 4. st. 2, 42, 45. i 54. KZ, utvrđuje kazne zatvora obojici u trajanju od po ______ godine i _______ meseci.


Na osnovu člana 67. stav 2. KZ opozivaju se uslovne osude izrečene optuženima: 1) optuženom _________________, izrečena presudom Opštinskog suda u ____________ K. br. ______ od____________ godine zbog krivičnog dela krađe iz člana 165. stav 1. KZRS i 

2) optuženom ____________________, izrečena presudom Opštinskog suda u ___________ K. br. _______ od ______________ godine, zbog krivičnog dela krađe iz člana 165. stav 1. KZRS, pa se na osnovu člana 67. stav 3. KZ kazne zatvora iz opozvanih uslovnih osuda, optuženom ______________ u trajanju od ________ meseca i optuženom ___________ u trajanju od ________ meseca uzimaju kao utvrđene,


pa Sud optužene na osnovu svih navedenih zakonskih propisa i člana 60. stav 2. tačka 2. KZ


OSUĐUJE


1)        Optuženog _____________________ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od ________ godine i _________ meseci.


2)        Optuženog ___________________, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od _________ godine i ____________ meseci,


primenom člana 11. KZ u izrečene kazne im se uračunava vreme  provedeno u pritvoru od ______________ godine do pravosnažnosti ove presude.


II.         Obavezuju se optuženi da solidarno plate oštećenom _______________ iz ___________ na ime imovinsko-pravnog zahteva dinarsku  protivvrednost ___________ po zvaničnom kursu na dan isplate i ___________ dinara u roku od _______ dana po pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.


III.        Obavezuju se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka u korist budžetskih sredstava suda plate solidarno _______ dinara i optuženi 2)______________ sam na ime troškova krivičnog postupka ___________ dinara i sudu na ime paušala takođe u korist budžetskih sredstava suda, obojica po _______ dinara, sve u roku od ____ dana po pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.