Osuđujuća presuda - jedno lice za jedno krivično delo 


Član 356. ZKP        

K. br. __________
U IME NARODA
VIŠI SUD u _________ u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije _____________ i članova veća-sudija porotnika ___________ i ____________ sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv optuženog _____________ iz ____________, zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca u ________ Kt. br. ___ od _______ godine, po održanom javnom glavnom pretresu na dan __________ godine, u prisustvu optuženog i njegovog branioca advokata ________________, iz ______________ i zamenika Višeg javnog tužioca u __________ doneo je istoga dana, a javno objavio __________ godine sledeću:
P R E S U D U


Optuženi _____________________, iz ________________ rođen u __________ 

____________ godine od oca _____________ i majke ____________ rođene ____________, državljanin ______________, pismen, neoženjen, bez dece, radnik, završio _______________ školu, vojsku služio ________________ godine u ____________, u VE pri SO __________, plata _________ dinara, nalazio se u pritvoru kod ovoga suda od _________________ godine, neosuđivanK R I V   J E


Što je:


U periodu od ____________ godine do _______________ godine u ________________ u svojoj kući neovlašćeno držao _____ ručnih bombi i to ________ ručnih bombi M-75 i ________ ručnu bombu M-52 koje je doneo sa ratišta iz ______________ iako držanje ovog rasprskavajućeg oružja građanima uopšte nije dozvoljeno,


čime je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ.


Za koje ga Sud primenom navedenog zakonskog propisa i odredbi člana 4. st. 2, 42, 45, 54, 56 i 57. KZ.


O S U Đ U J E


Na kaznu zatvora u trajanju od __ (______) meseca u koju kaznu mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od ___________________.


Obavezuje se optuženi da u korist budžetskih sredstava na ime paušala plati iznos od ___________ dinara u roku od 15 dana po pravosnažnosti ove presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.


Prema optuženom se u smislu odredbe člana 348. stav 5. KZ izriče mera bezbednosti oduzimanje predmeta _____ ručnih bombi M-75 i ____ ručna bomba M-52.