Odbijanje zahteva za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija

- član 163. stav 7. ZPP.


Odbijanje zahteva običnog suparničara za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija - član 163. stav 7. i član 209. ZPP.GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________________,  2. _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ____________________, 3. ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE