Odbijanje zahteva za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija

- član 163. stav 7. ZPP.


Odbijanje zahteva običnog suparničara za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija - član 163. stav 7. i član 209. ZPP.GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. __________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________,  2. _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ___________________, 3. _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: