Odbijanje zahteva za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija

- član 163. stav 7. ZPP.


Odbijanje zahteva običnog suparničara za troškove posle povlačenja tužbe – prekluzija - član 163. stav 7. i član 209. ZPP.
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženih: 1. ________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________,  2. _____________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, 3. ___________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE