Usvajanje tužiočevog i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove postupka  posle odbacivanja tuzbe – uspeh u sporu - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA SE ODBACUJE.