Odbijanje tužiočevog i usvajanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________________, radi _________, vrednost predmeta spora __________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, za glavni dug u iznosu od _________dinara, sa pripadajućom kamatom, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv.____/___ od _______. godine ukida u obavezujućem delu.