Odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe

- član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________________, radi _________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.