Odbijanje tužiočevog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   - TUŽBA JE POVUČENA.